BAN GIÁM KHẢO

1- NSNA Trần Thanh Phong (Trần Phong), EVAPA/G, Uỷ viên HĐNT - Chủ tịch HĐGK

2- NSNA Hoàng Thạch Vân, EVAPA/G, UV BCH  - Thành viên

3- NSNA Đào Ngọc Xứng (Đào Tiến Đạt), EVAPA, UV BCH  - Thành viên

4- NSNA Trương Hữu Hùng, EVAPA/G, UV HĐNT  - Thành viên

5- NSNA Nguyễn Văn Thương, EVAPA  - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 441 tác giả, 13 tỉnh/thành và 2850 tác phẩm