HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Lý Hoàng Long, EVAPA, UVBCH, Chủ tịch HĐNT - Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Đồng Đức Thành, EVAPA, Phó Chủ tịch HĐNT  - Thành viên

3. NSNA Nguyễn Văn Thương, EVAPA  - Thành viên

4. NSNA Thân Nguyên, EVAPA  - Thành viên

5. NSNA Lê Hữu Dũng, EVAPA   - Thành viên

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 274 tác giả, 13 tỉnh/thành và 1959 tác phẩm