HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

NSNA Hoàng Thạch Vân E.VAPA/G, UV Ban Thường Vụ - Chủ tịch HĐGK
NSNA Trương Hữu Hùng  E.VAPA/G - Thành viên
NSNA Bảo Hưng E.VAPA/G - Thành viên
NSNA Nguyễn Bá Hảo E.VAPA - Thành viên
NSNA Huỳnh Phạm Anh Dũng E.VAPA - Thành viên